Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință extraordinară, pe 20 septembrie 2023

Consiliul Județean Buzău este convocaf în ședință extraordinară, pe 20 septembrie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 319
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară, în data de
20 septembrie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 20 septembrie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 196/2023 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT județul Buzău, grupele de trasee 01, 02, 03, în baza Contractelor de delegare a gestiunii încheiate cu operatorii de transport SC DAN SEPSI SRL şi SC GRUP ATYC SRL;

Proiect de hotărâre nr. 197/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 01, atribuită operatorului de transport SC DAN SEPSI SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5016/09.03.2023;

Proiect de hotărâre nr. 198/2023 privind aprobarea unor modificări ale Programului județean de transport pe grupa de trasee 02, atribuită operatorului de transport SC GRUP ATYC SRL, potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale judeţul Buzău nr. 5327/14.03.2023.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Adrian Robert.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
20 septembrie 2023 se transmit, spre avizare tuturor comisiilor de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 15 SEPTEMBRIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ