Consiliul Judeţean Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 28 septembrie 2023

Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară,
în data de 28 septembrie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 323
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii septembrie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 28 septembrie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 199/2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 200/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 201/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Proiect de hotărâre nr. 202/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 203/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 204/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 205/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 206/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 207/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă al bugetului județului Buzău a sumei de 50.000 lei, Unității Administrativ – Teritoriale comuna Mihăilești cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile aferente proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistenţă Socială Integrată pentru comunitatea Mihăilești” POCU;

Proiect de hotărâre nr. 208/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 209/2023 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și implementarea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025;

Proiect de hotărâre nr. 210/2023 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – Consiliul Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență Locală Europeană pentru Energie/Programul Orizont 2020;

Proiect de hotărâre nr. 212/2023 pentru aprobarea promovării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T;

Proiect de hotărâre nr. 213/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată;

Proiect de hotărâre nr. 214/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Secție recuperare medicală, desființare 3 clădiri și amenajare teren în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 215/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Unitate Servicii Proprii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 216/2023 pentru aprobarea formei actualizate V a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici;

Proiect de hotărâre nr. 217/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”;

Proiect de hotărâre nr. 218/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare apă uzată în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”;

Proiect de hotărâre nr. 219/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ special de stat;

Proiect de hotărâre nr. 220/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 221/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2023.
Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
28 septembrie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-23;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-23;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-8, 19,20;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-8, 11,12;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-8, 10,11, 15-17, 21-23.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 21 SEPTEMBRIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ