Consiliul Județean Buzău, convocat în ședință ordinară, pe 29 iunie

Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie 2023, de la ora 10.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIȚIE Nr. 211
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţa ordinară a lunii iunie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară,
în data de 29 iunie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 135/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 136/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 137/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 138/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 139/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 140/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 141/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 142/2023 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2023 pentru unele unităţi de cult religios recunoscute în România;

Proiect de hotărâre nr. 143/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice;

Proiect de hotărâre nr. 131/2023 privind actualizarea și completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 282/2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2023;

Proiect de hotărâre nr. 144/2023 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 4.064 mp. aflat în domeniul privat al județului Buzău, situat în municipiul Rm. Sărat, strada Industriei, Carte funciară nr. 33549, prin licitație publică;

Proiect de hotărâre nr. 145/2023 pentru aprobarea rectificării I a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” – Secțiunea seniori;

Proiect de hotărâre nr. 146/2023 pentru aprobarea declanșării procedurii de achiziție a unui teren proprietate privată în suprafață de 1698 mp., situat în sat Pietroasele, comuna Pietroasele, în scopul implementării proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 147/2023 pentru aprobarea participării Județului Buzău în proiectul „Geoparcul Laborator Viu: Infrastructură verde și dezvoltare durabilă”, în calitate de partener, finanțat prin Programul „Interreg Next Black Sea”;

Proiect de hotărâre nr. 148/2023 pentru aprobarea fișei proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» ce urmează a fi promovat spre finanţare nerambursabilă în cadrul PR Sud-Est 2021-2027;

Proiect de hotărâre nr. 149/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în cadrul Asociației;

Proiect de hotărâre nr. 150/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău ;

Proiect de hotărâre nr. 151/2023 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de posturi pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 152/2023 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău;

Proiect de hotărâre nr. 153/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziție sectorială – licitație publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee (lotul) 5 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023-2028;

Proiect de hotărâre nr. 154/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” doamnei Vlioncu Elena ;

Proiect de hotărâre nr. 155/2023 pentru aprobarea acordării titlului de „Cetățean de onoare al Județului Buzău” domnului Surlaru Emil;

INFORMARE privind încheierea unui nou contract de management pentru perioada 15.06.2023 – 14.06.2028 cu managerul Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău.

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-19; 21,22 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 20.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din
29 iunie 2023 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 1-22;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenelor – pct. 1-22;

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1-8, 10,11,13,16,20-22;

Comisia pentru servicii publice, comerţ şi agricultură –
pct. 1-8, 10,16,20-22;

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, sportive şi de turism – pct. 1-8, 10,14-22.

Art.5. Consilierii județeni pot formula, în ședințele comisiilor de specialitate sau în plenul ședinței, amendamente la toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 22 IUNIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ