Consiliul Local al Municipiului Buzău, convocat în şedinţă ordinară, pe 12 decembrie 2023

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pe 12 decembrie 2023, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii DECEMBRIE 2023
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de 12 decembrie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 262/05.12.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Laurențiu CAZAN;

2. Proiect de hotărâre nr. 258/27.11.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către I.A.V., I.E.G., D.I., D.F.A., B.S.D., și B.R.M.;

3. Proiect de hotărâre nr. 259/27.11.2023 privind modificarea 10 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 260/05.12.2023 pentru completarea 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

5. Proiect de hotărâre nr. 261/05.12.2023 privind majorarea impozitului pe clădiri cu până la 500% începând cu anul 2024, pentru unele clădiri situate în municipiul Buzău, ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare a acestora;

6. Proiect de hotărâre nr. 263/05.12.2023 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al S.C RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 264/06.12.2023 privind rectificarea 7 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

8. Proiect de hotărâre nr. 265/06.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

9. Proiect de hotărâre nr. 266/06.12.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada ianuarie-martie 2024;

10. Proiect de hotărâre nr. 267/06.12.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 27.12.2023, ora 12.00, şi respectiv 28.12.2023, ora 12.00;

11. Diverse.

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția pct. 9 de pe ordinea de zi, care a fost inițiat de domnul viceprimar, consilier local, Ionuț-Sorin Apostu.

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 06.12.2023
Nr. 527
Ex. 1/2