Consiliul Local din comuna Padina, convocat în ședință ordinară, pe 29 noiembrie

Consiliul Local al comunei Padina județul Buzău, este convocat în şedinţă ordinară pe data de 29.11.2023, de la ora 9.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primăriei Padina, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 29.11.2023, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)
D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 29,11,2023, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina, jud. Buzău
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2023, prevăzut de Legea 276/2010 de modificare și completare a Legii 416/2001, de la nivelul comunei Padina, jud. Buzău
Initiator – Viceprimar Condruz Gheorghe –

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor și a spațiilor închiriate de către Consiliul Local Padina pentru anul 2024
Initiator – Primar ec. Chiriță Ionel –

3. Proiect de hotărâre privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul al – III – lea al anului 2023, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei HCL nr. 55/2022 privind elaborarea Programului anual al achizițiilor publice, pentru anul 2023, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivelul com. Padina, jud. Buzău
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

5. Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2024
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

6. Proiect de Hotarare privind aprobarea reorganizării structurilor funcționale din aparatul de specialitate al primarului comunei Padina, jud. Buzău
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

7. Proiect de Hotarare privind rectificarea a- III – a a bugetului propriu al com. Padina, jud. Buzău pe anul 2023
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

8. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

9. Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru promovarea actiunilor avand ca obiect transformarea amenzilor contraventionale in munca neremunerata in folosul comunitatii si pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 24.11.2023
Nr. ……..

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen