Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pe 19 ianuarie 2024

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, pentru vineri 19.01.2024, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă extraordinară
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru VINERI, 19.01.2024, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- Proiect de hotărâre nr. 09/15.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la ȋncheierea exercițiului bugetar al anului 2023;

2.- Proiect de hotărâre nr. 10/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

3.- Proiect de hotărâre nr. 11/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 12 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local;

4.- Proiect de hotărâre nr. 12/15.01.2024 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

5.- Proiect de hotărâre nr. 13/15.01.2024 referitor la aprobarea modificării 1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 43/25.03.2021 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020;

6.- Proiect de hotărâre nr. 14/15.01.2024 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Amplasare busturi personalități istorice, fântână arteziană, refacere alee pietonală, Parc Crâng, municipiul Buzău”;

7.- Proiect de hotărâre nr. 15/15.01.2024 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 145.590.000 lei, prin credit bancar, pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

Art.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

Art.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

 

Buzău, 15.01.2024
Nr. 16
Ex. unic