Aleșii locali din Padina, convocați în ședință ordinară, marți 28 iulie

116

Consilierii locali din comuna Padina, județul Buzău, sunt convocați să participe la o ședință ordinară, programată pentru data de 28.07.2021. Dezbaterile vor avea loc cu începere de la ora 9:00, la sediul primăriei din localitate.

Pe ordimea de zi a ședinței se află trei proiecte de hotărâri, care vizează printre altele și rectificarea I a bugetului propriu al comunei Padina, județul Buzău, pe anul 2021:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzau

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E :

Art.I Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 28.07.2021, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

II. Proiecte de hotarari:
1. Proiect de H O T Ă R Â R E privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de H O T Ă R Â R E privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul al – II – lea 2021, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de H O T Ă R Â R E privind rectificarea I a bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău
pe anul 2021
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care
se comunică public.

Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

PRIMAR, Ec. Ionel Chiriță
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Fratica Nicu