Consilierii Locali ai municipiului Buzău, convocați în ședință ordinară, pe 23 martie 2023, de la ora 10

Aleșii locali al Municipiului Buzău sunt convocați să participe la şedinţa ordinară a C.L.M. Buzău, joi, 23 martie 2023, de la ora 10.

Dezbaterile vor avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2023
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru JOI, 23 martie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 21/14.02.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 28/16.02.2023 privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 -2024;

3. Proiect de hotărâre nr. 32/28.02.2023 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

4. Proiect de hotărâre nr. 33/02.03.2023 pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 34/07.03.2023 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie şi a directorului executiv de la Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 35/07.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 476, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii P.S. și P.G. – L.;

7. Proiect de hotărâre nr. 36/09.03.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023;

8. Proiect de hotârâre nr. 37/09.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

9. Proiect de hotărâre nr. 38/10.03.2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 39/13.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 9;

11. Proiect de hotărâre nr. 40/14.03.2023 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al RAM TERMO VERDE S.R.L.;

12. Proiect de hotărâre nr. 42/14.03.2023 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2023- sesiunea 1;

13. Proiect de hotărâre nr. 43/14.03.2023 privind modificarea 2 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

14. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2023 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

15. Proiect de hotărâre nr. 45/14.03.2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022;

16. Proiect de hotărâre nr. 46/16.03.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „PRODUCEREA DE ENERGIE VERDE PRIN CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Fondul pentru modernizare în România – Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum;

17. Proiect de hotărâre nr. 47/16.03.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA A 14 STRĂZI DIN MUNICIPIUL BUZĂU” – faza proiect tehnic de execuție, proiect finanțat prin programul național de investiții “ANGHEL SALIGNY”;

18. Proiect de hotărâre nr. 49/17.03.2023 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Buzău pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 50/17.03.2023 pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng – 2;

20. Proiect de hotărâre nr. 51/17.03.2023 privind aprobarea actualizării devizului și a restului de executat pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE ŞI ASIGURAREA EDUCAŢIEI TIMPURII, PRIN CONSTRUCŢIA ŞI DOTAREA UNEI NOI CREŞE ÎN BUZĂU” proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 – CREŞTEREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII ACCESULUI SPORIT LA EDUCAŢIE TIMPURIE ŞI SPRIJINIREA PARTICIPĂRII PARINŢILOR PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ;

21. Proiect de hotărâre nr. 52/17.03.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie-iunie 2023.

22. Diverse – Raportul primarului municipiului Buzău privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2022.

ART. 2.- Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul municipiului Buzău, cu excepția proiectelor aflate la punctele nr. 46, 47, 49, 50, 51 și 52 de pe ordinea de zi, care au fost inițiate de doamna consilier local Oana Matache, viceprimar al municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâri se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol