Consilierii locali din Padina, convocați în ședința ordinară, pe 22 martie

Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău este convocat în şedinţa ordinară pe data de 22 martie 2023,

Dezbaterile vor avea loc de la ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 22.03.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 22.03.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre aprobarea dării în folosinţă gratuită Companiei de Apă Buzău a terenurilor in suprafață de 453 mp si 524 mp– proprietate privata a UAT Padina – situate in tarlaua nr. 86, parcela nr. 694,700,710, pentru execuția obiectivelor de utilitate publica „foraj de exploatare apa potabila”,

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr. 4511/02.05.2022 de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina jud. Buzau, incheiat cu S.C. RER SUD S.A.

Initiator Primar Ec. Ionel Chirita

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina
pentru perioada aprilie – iunie 2023

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 24 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: ………………………
Nr. ……..

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
Ec. Ionel Chiriță

cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen