Consiliul Local al comunei Padina, convocat în ședință ordinară, pe 15 mai 2024

Consiliul Local al comunei Padina județul Buzău este convocat în şedinţă ordinară pe 15.05.2024, de la ora 9:00.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primariei Padina, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 15.05.2024, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)
D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 15.05.2024, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotărâri:

Proiect de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Padina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, de către organizatii care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)
Inițiator – Primar Ec. Ionel Chiriță –

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei Padina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” cu privire la contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
Inițiator – Primar Ec. Ionel Chiriță –

3. Proiect de hotărâre privind încetarea prin reziliere a contractului de închiriere a suprafeței de 200 ha pajiști, nr. 3541/16.04.2018, încheiat între com. Padina și Asociația ”Imașul Verde – 2017”
Inițiator – Primar Ec. Ionel Chiriță –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 08.05.2024
Nr. 143

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
Ec. Ionel Chiriță cs.