Consiliul Local din Padina, convocat în ședință ordinară, miercuri 16 februarie 2022

Aleșii locali ai comunei Padina din județul Buzău sunt convocați să participe la şedinţa ordinară a Consiliului Local, programată pentru data de 16 februarie 2022.

Dezbaterile vor începe de la ora 9:00, la sediul Primariei Padina, județul Buzău, după următorul program

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA

PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 16.02.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 16 .02.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

Proiecte de hotarari:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al
bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2021, pe cele doua sectiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Padina, județul Buzău, pentru anul 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ
din comuna Padina, jud. Buzău, pentru anul scolar 2021 – 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții propuse a se realiza la nivelul com.
Padina, județul Buzău în anul 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2022
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță