Primăria Padina anunță elaborarea a 4 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse dezbaterii publice

A N U N Ț DEZBATERE PUBLICĂ

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si cu modificarile aduse de OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 se aduce la cunoștința publică următorarele proiecte de hotarari

1. Proiect de hotărâre aprobarea dării în folosinţă gratuită Companiei de Apă Buzău a terenurilor in suprafață de 453 mp si 524 mp– proprietate privata a UAT Padina – situate in tarlaua nr. 86, parcela nr. 694,700,710, pentru execuția obiectivelor de utilitate publica „foraj de exploatare apa potabila”,

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului nr. 4511/02.05.2022 de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina jud. Buzau, incheiat cu S.C. RER SUD S.A.

Initiator Primar Ec. Ionel Chirita

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina
pentru perioada aprilie – iunie 2023

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 24 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, “Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 “La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
– cfr. OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 “Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat. (alineat modificat prin art. I din O.U.G. nr. 16/2022 , în vigoare de la 2 martie 2022)”

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, pot fi consultate:
–          pe site-ul Primăriei com. Padina www.primariapadina.ro
–          la sediul Primăriei com. Padina, str. Mare, nr. 91A

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice: 20.03.2023, ora 8:30
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
–          prin email pe adresa: primariapadina@ymail.com
–          prin fax la nr. 0238/534173
–          depuse la registratura Primăriei com. Padina, str. Mare, nr. 91A