Consilierii locali din Padina, convocați în ședință ordinară, miercuri 11 august

Consilierii locali din comuna Padina, județul Buzău, sunt convocați să participe la o ședință ordinară, programată pentru data de 11.08.2021. Dezbaterile vor avea loc cu începere de la ora 9:00, la Căminul Cultural din localitate.

Pe ordimea de zi a ședinței se află aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural, jud. Buzau
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E :

Art.I Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 11.08.2021, ora 9:00, la Caminul Cultural, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Prezentarea unei copii de pe Raportul de audit si a unei copii de pe Decizia nr. 14/23.07.2021 emisa de Camera de Conturi Buzau.

III. Proiecte de hotarari:
1. Proiect de H O T Ă R Â R E pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

IV. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care
se comunică public.
Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

PADINA: 05.08..2021
Nr. ……….

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță Fratica Nicu

Nr. …………/05.08.2021
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA PADINA
CONSILIUL LOCAL
Proiect

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97
Consiliul Local Padina, jud. Buzău,

Având în vedere:
Art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HCL nr. 25/2021 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului casa
specialistului, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97 si aprobarea pretului minim de vanzare

referatul de aprobare al primarului comunei Padina, nr. 6809/05.08.2021.;
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. 6810/05.08.2021;
avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 6811/05.08.2021;
În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97
ANEXA NR. 1 caietul de sarcini;
ANEXA NR. 2 fişa de date a procedurii;
ANEXA NR. 3 contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;
ANEXA NR. 4 formulare şi modele de documente.
Art.2. Primarul comunei Padina va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului de specialitate.
Art.3. Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta Inastitutiei Prefectului – Judetul Buzău, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate.

Iniţiator Avizat pentru legalitate
Primar,
ec. Chiriţă Ionel Secretar General,
Frătica Nicu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA PADINA
CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97
Consiliul Local Padina, jud. Buzău,

Având în vedere:
Art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
referatul de aprobare al primarului comunei Padina, nr. /05.08.2021.;
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, înregistrat la nr. /05.08.2021;
avizul comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. /05.08.2021;
În temeiul art. 196 al. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97
ANEXA NR. 1 caietul de sarcini;
ANEXA NR. 2 fişa de date a procedurii;
ANEXA NR. 3 contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;
ANEXA NR. 4 formulare şi modele de documente.
Art.2. Primarul comunei Padina va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului de specialitate.
Art.3. Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta Inastitutiei Prefectului – Judetul Buzău, pe site-ul Primariei, precum si tuturor persoanelor interesate.

Padina: 11.08.2021
Nr. ____________

Președinte de ședință, Contrasemneaza
Tabusca Viorel Secretar General,
FRĂTICA NICU

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 19.09.2019., cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) și al. (3) lit. i) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
cu un nr de 11 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 0 voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi .11 consilieri prezenţi la şedinţă.

Primăria Padina
Județul Buzău
Primar
Nr. 6809/05.08.2021

REFERAT DE APROBARE LA

pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

Având în vedere: Art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

am inițiat proiectul de hotărâre alăturat, pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97
cu anexele care fac parte integranta acesta

ANEXA NR. 1 caietul de sarcini;
ANEXA NR. 2 fişa de date a procedurii;
ANEXA NR. 3 contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;
ANEXA NR. 4 formulare şi modele de documente.

Primar,
Ec. Chiriţă Ionel

Primaria Padina
Judetul Buzau
Referent contabil
Nr. 6810/05.08.2021

Referat de specialitate

pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

Având în vedere: ARTICOLUL 363
Reguli speciale privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat
(1) Vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale se face prin licitaţie publică, organizată în condiţiile prevăzute la art. 334 – 346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
(2) Stabilirea oportunităţii vânzării bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale şi organizarea licitaţiei publice se realizează de către autorităţile prevăzute la art. 287, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
(3) Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile proprietate privată a statului, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4) Vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor imobile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.
(5) Garanţia se stabileşte între 3 şi 10% din preţul contractului de vânzare, fără TVA.
(6) Cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel, preţul minim de vânzare, aprobat prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a autorităţilor deliberative de la nivelul administraţiei publice locale, după caz, va fi valoarea cea mai mare dintre preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie publică, şi valoarea de inventar a imobilului.
(7) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.
(8) Predarea – primirea bunului se face prin proces – verbal în termen de maximum 30 de zile de la data încasării preţului.
susțin proiectul de hotărâre inițiat pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

CS. JR. CERB NICOLETA – CARMEN

Consiliul Local
Primaria Padina
Judetul Buzau
Comisia pentru programe
de dezvoltare economico – sociale,
buget, finante, administrarea domeniului
public si privat al comunei, agricultura,
gospodarire comunala, protectia
mediului si comert, amenajarea
teritoriului, urbanism :
Nr. 6811/05.08.2021

AVIZ CONSULTATIV

Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si comert, amenajarea teritoriului, urbanism, avizeaza/respinge proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de atribuire privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului “casa specialistului”, apartinand domeniului privat al com. Padina, jud. Buzau, in suprafata de 129 mp, situat in str. Mare, nr. 97

COMISIA,

BAȘTUREA COSTICĂ: – presedinte

BURNEL OVIDIU – VIOREL: – secretar

CONDRUZ GHEORGHE: – membru

BUNEA LILI: – membru

DAN JAN: – membru