Consiliul Local al comunei Padina, convocat în şedinţă extraordinară, pe 2 august, de la ora 9

Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa extraordinară, pentru data de 02.08.2022, ora 9:00,.

Dezbaterile vor avea loc la Caminul Cultural Padina, din județul,Buzău, ordinea de zi fiind următoarea:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința extraordinară din data de 02.08.2022, ora 9:00, la Caminul Cultural Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (2), lit. a), art. 134 alin. (4) și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa extraordinară din
data de 02.08.2022, ora 9:00, la Caminul Cultural Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA SOLAR INDIRA S.R.L. in vederea realizarii proiectelor:
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1,
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5
CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6
Incadrate in categoria infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, proiecte de interes national si local

Initiator viceprimar Condruz Gheorghe –
Art. 2 Secretarul General delegat al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.
PADINA: 02.08.2022
Nr. ……..
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL delegat,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta Carmen