Consiliul Local al comunei Padina, convocat în şedinţa ordinară, pe 17 mai

Consiliul Local al comunei Padina județul Buzău este convocat în şedinţa ordinară pe 17 mai 2023, de la ora 9, la sediul Primariei Padina, județul Buzău.

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data de 17.05.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 17.05.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina – jud. Buzau si a tarifelor pentru activitatile de salubrizare

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind închiderea contului anual de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul I al anului 2023, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a funcțiilor publice si contractuale
din aparatul de specialitate al primarului comunei Padina, jud. Buzău,
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 10/2021 “ privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni, proprietatea privată a comunei Padina , judeţul Buză”, precum si pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin atribuire directa
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii si completarii Anexei nr. 1, parte integranta a HCL nr. 1/2023“privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Padina – familia ocupațională ”Adminstrație”
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: ………………………
Nr. ……..
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen