Consiliul Local al comunei Padina, convocat în ședință ordinară, pe 27 martie 2024

Consiliul Local al comunei Padina județul Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pe 27.03.2024, de la ora 9.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primariei Padina, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZAU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în şedinţa ordinară din data
de 27.03.2024, ora 9:00, la sediul Primăriei Padina, jud. Buzău
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 şi art. 196 al. (1), lit. b)

DISPUNE:
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de
27.03.2024, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
PROIECTUL ORDINII DE ZI:

I.Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare

II Proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară,,Eco Buzău 2009″ la care comuna Padina este membru asociat
Initiator-Primar Ec. Ionel Chiriță –
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării postului de execuție Inspector clasa I, grad profesional
asistent în funcţie publică de executie Inspector clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Impozite, taxe
ocale, Buget finante, contabilitate in cadrul Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului comunei Padina, jud. Buzău
Initiator-Primar Ec. Ionel Chiriță –
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor potrivit cărora membrii cooperatori şi
Doperativele agricole beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren la nivelul
A.T. Padina, jud. Buzău
Initiator-Primar Ec. Ionel Chiriță-
4. Proiect de hotărâre privind închiderea contului anual de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud.
zău pe anul 2023, pe cele două secțiuni
Initiator-Primar Ec. Ionel Chirita-
5. Proiect de hotarare privind închirierea prin încredinţare directă a unor suprafețe de păşuni, proprietatea
ată a comunei Padina, judeţul Buzău
Initiator-Primar Ec. Ionel Chiriță-
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Cilibia, județul
u în calitate de lider şi comuna Padina, județul Buzău, în calitate de partener pentru realizarea proiectului
strucția unui centru de zi pentru persoane vârstnice şi furnizarea de servicii sociale de îngrijire la
ciliu în comuna Cilibia, judetul Buzău” în cadrul PIDS 2021-2027, P06 Servicii de suport pentru persoane
mice, Titlu apel,,Comunități de seniori”
Initiator-Primar Ec. Ionel Chiriță –
7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinta al Consiliului Local Padina pentru perioada
– iunie 2024
Initiator-Primar Ec lonel Chirita-

CERERI SI COMUNICARI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA BUZĂU

Art. 2. În preambuiul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specia
are acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local, consilierii lo
Osibilitatea să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afişează pe
torității publice locale şi în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediui compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, in Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 22.03.2024

PRIMAR,
Ec. Ionel Chiriță

ROMANIA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen