Consiliul Local al comunei Padina, convocat în ședință ordinară, pe 30 august

Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău este convocag în şedinţa ordinară pe data de 30.08.2023, de la ora 9:00.

Dezbaterile vor avea loc la Caminul Cultural al comunei Padina, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 30.08.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural al com. Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)
D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 30.08.2023, ora 9:00, la Caminul Cultural al com. Padina, jud. Buzău
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

Proiect de HOTĂRÂRE privind inregistrarea video – audio si transmiterea in direct a sedintelor Consiliului Local al com. Padina, jud. Buzau
Initiator – consilier local Miu Gheorghe

Proiect de HOTĂRÂRE privind achizitionarea a 1500 de microcipuri pentru identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan din com. Padina, jud. Buzau
Initiator – consilier local Miu Gheorghe

Proiect de HOTĂRÂRE privind neasumarea responsabilitätii organizärii și derulärii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mäsurilor educative aferente programului pentru anii Școlari 2023-2024, 2024- 2025, 2025-2026 și 2026-2027
Initiator – primar Chirita Ionel

Proiect de HOTĂRÂRE privind închiderea contului anual de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul al II – lea al anului 2023, pe cele două secțiuni
Initiator – primar Chirita Ionel

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea HCL nr. 24/2023 privind aprobarea structurii organizatorice a funcțiilor publice si contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Padina, jud. Buzău,
Initiator – primar Chirita Ionel

Proiect de HOTARARE pentru aprobarea „Regulamentului privind criteriile pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru persoanele care desfasoara activitati de implementare a unor proiecte finantate din fonduri europene”
Initiator – primar Chirita Ionel

Proiect de HOTĂRÂRE privind atribuirea denumirii de „Invatator Radu Bocioaca” Caminului Cultural din com. Padina, jud. Buzau.
Initiator – consilier local Miu Gheorghe

Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea „PROTOCOLULUI DE COLABORARE PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE” precum si pentru aprobarea „REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI ,,ROMANIA RECICLEAZA”
Initiator – primar Chirita Ionel

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederileprezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: ………………………
Nr. ……..

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen