Consiliul Local al Municipiului Buzău se întrunește în ședință ordinară, pe 25 aprilie

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2023, de la ora 10.

Ședinţa va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii APRILIE 2023
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
– prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru data de 25 aprilie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1. Proiect de hotărâre nr. 66/12.04.2023 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Paul Costache;

2. Proiect de hotărâre nr. 41/14.03.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Autorizare demolare NC 72594-C1 și NC 72594-C2, Construire cabinet și farmacie veterinară, sediu societate, locuință de serviciu și anexe în regim de înălțime P+E și împrejmuire”;

3. Proiect de hotărâre nr. 54/24.03.2023 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în Tarlaua 19, Parcela 100;

4. Proiect de hotărâre nr. 55/28.03.2023 pentru modificarea nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.;

5. Proiect de hotărâre nr. 56/30.03.2023 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna B.M.;

6. Proiect de hotărâre nr. 57/03.04.2023 privind modificarea și actualizarea 2 a Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 299/2022 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2023 – 2024;

7. Proiect de hotărâre nr. 59/05.04.2023 pentru completarea 3 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 191/30.08.2018 privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

8. Proiect de hotărâre nr. 60/06.04.2023 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţie Locală a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău în anul 2023;

9. Proiect de hotărâre nr. 63/07.04.2023 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții B.I. și B.M. – L. a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent balconului cu acces din apartament, situat în municipiul Buzău, limitrof apartamentului 1 din strada Spiru Haret, bloc 5A, parter;

10. Proiect de hotărâre nr. 64/10.04.2023 pentru aprobarea trecerii imobilului „PT 26 Școala de Oarbe” din domeniul public al Municipiului Buzău în domeniul public al Județului Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 65/12.04.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 312/28.12.2022 privind propunerea de declarare a unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local – 8 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/23.03.2023 privind declararea unor terenuri ca bun de uz și de interes public local – 9;

12. Proiect de hotărâre nr. 68/13.04.2023 privind modificarea 9 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău;

13. Proiect de hotărâre nr. 69/18.04.2023 pentru aprobarea Planului de Administrare 2023 – 2025 al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

14. Proiect de hotărâre nr. 70/18.04.2023 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare;

15. Proiect de hotărâre nr. 71/18.04.2023 pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2022 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

16. Proiect de hotărâre nr. 72/18.04.2023 privind modificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2023;

17. Proiect de hotărâre nr. 73/18.04.2023 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023;

18. Proiect de hotărâre nr. 74/18.04.2023 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2023;

19. Proiect de hotărâre nr. 75/19.04.2023 privind aprobarea actualizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1 – Bloc C1 (Cartier Episcopiei, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

20. Proiect de hotărâre nr. 76/19.04.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 22.05.2023, ora 12.00, şi respectiv 30.05.2023, ora 12.00;

21. Proiect de hotărâre nr. 77/19.04.2023 privind încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 106545/24.09.2020 privind Serviciul public de producere, transport, distribuție, furnizare a energiei termice în Municipiul Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 78/19.04.2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 19;

23. Diverse.

ART. 2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

ART. 3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

ART. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

ART. 5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro

ART. 6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 19.04.2023
Nr. 192
Ex. 1/2