Consiliul Local din comuna Țintești, convocat în ședință extraordinară, pe 11 septembrie

Consiliul Local al comunei Țintești este convocat în ședință extraordinară pe 11 septembrie 2023, de la ora 09.30.

Dezbaterile vor avea loc la sediul primăriei din localitate, după următoarea ordine de zi:

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA TINTESTI
PRIMAR

D I S P O Z I T I A nr. 300
privind convocarea in sedinta extraordinara
a Consiliului local Tintesti

Primarul comunei Tintesti

Avand in vedere
Prevederile art.133 alin.(2),lit.a), art.134, alin (1), lit.a), alin.(3) lit.b), art.139, alin (5), lit.a) si 196 alin (1), lit.  b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

Art.1 Se convoaca Consiliul local al comunei Tintesti in sedinta extraordinara pentru luna Septembrie, ziua 11, a anului 2023 ora 09.30 la sediul primariei Tintesti.

Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:
– Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului Local al Comunei Tintesti , privind constituirea unui dret de trecere in favoarea UAT-COMUNA TINTESTI , prin Consiliul Local Tintesti , pentru doua tronsoane din drumurile judetene DJ 203 D si DJ 204 D aflate in intravilanul satului Maxenu , respectivin intravilanul si extravilanul satului Tintesti in vederea realizarii obiectivului de investitii ” INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE TINTESTI, MAXENU, POGONELE, ODAIA BANULUI, COMUNA TINTESTI, JUD. BUZAU- FAZA 1”
Initiator — Primar Stoica Aurel

– Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii Consiliului Local al Comunei Tintesti , privind constituirea unui dret de trecere in favoarea UAT-COMUNA TINTESTI , prin Consiliul Local Tintesti , pentru doua tronsoane din drumurile judetene DJ 203 D si DJ 204 D aflate in intravilanul satului Maxenu , respectivin intravilanul si extravilanul satului Tintesti in vederea realizarii obiectivului de investitii ” INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN SATELE TINTESTI, MAXENU, POGONELE, ODAIA BANULUI, COMUNA TINTESTI, JUD. BUZAU- FAZA 1”
Initiator — Primar Stoica Aurel

(2) Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art.136 alin.8 din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrative.

Art.3 Proiectele de hotarari se regasesc pe pagina de internet a Primariei Comuna Tintesti www.tintesti.ro.

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica prezenta dispozitie autoritilor si persoanelor interesate.

Data : 04.09.2023

Primar: Contrasemneaza ,
Stoica Aurel Pentru Secretar general,Petrescu Sandina