Consiliul Local din Padina, convocat în ședință ordinară, luni 7 martie

Consiliului Local Padina este convocat în ședința ordinară, pentru data de 07.03.2022, de la ora 9:00.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primariei din Padina, jud. Buzău, după cum urmează:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 07.03.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)
D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 07.03.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea I a bugetului comunei Padina, județul Buzău Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
2. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local Padina pentru perioada APRILIE 2022 – IUNIE 2022

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.
PADINA: 07.03.2022
.
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță Frătica Nicu