Consiliul Local din Padina, convocat în ședință ordinară, miercuri 10 noiembrie

Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău este convocat în şedinţa ordinară pentru data de 10.11.2021.

Dezbaterile vor avea loc de la ora 9:00, la sediul Primariei com. Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 10.11.2021, ora 9:00, la sediul Primariei com. Padina, jud. Buzau
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E :

Art.I Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 10.11.2021, ora 9:00, la sediul Primariei com. Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022

Initiator – viceprimar Condruz Gheorghe –

2. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului aferent funcţiei publice de executie ocupate de d-na Beceru Alina – referent clasa III , grad profesional superior, într-un post cu atributii corespunzatoare studiilor de nivel superior absolvite – funcție publică de execuție, clasa I, inspector grad profesional asistent – in cadrul compartimentului agricol si modificarea organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău, corespunzator postului transformat
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotarare privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul al – III – lea 2021, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care
se comunică public.
Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

PADINA: 03.11.2021
Nr. ……….

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță Fratica Nicu

 

 

 

PROIECT

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 10.11.2021, ora 9:00, la sediul Primariei com. Padina, jud. Buzau
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N E :

Art.I Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 10.11.2021, ora 9:00, la sediul Primariei com. Padina, judeţul Buzău cu următoarea ordine de zi:

PROIECTUL ORDINII DE ZI:
Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022

Initiator – viceprimar Condruz Gheorghe –

2. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii postului aferent funcţiei publice de executie ocupate de d-na Beceru Alina – referent clasa III , grad profesional superior, într-un post cu atributii corespunzatoare studiilor de nivel superior absolvite – funcție publică de execuție, clasa I, inspector grad profesional asistent – in cadrul compartimentului agricol si modificarea organigramei și a statului de functii privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău, corespunzator postului transformat
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotarare privind închiderea contului de execuţie al bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul al – III – lea 2021, pe cele două secțiuni
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

III. CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care
se comunică public.
Art. 6 Compartimentul secretariat administrativ va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii

PADINA: 03.11.2021
Nr. ……….

PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL COM. PADINA,
Ec. Ionel Chiriță Fratica Nicu