Consiliul Local din Padina, convocat în ședință ordinară, pe 23 noiembrie de la ora 9

34

Aleșii locali din comuna Padina județul Buzău, sunt convocați să participe la şedinţa ordinară a Consiliului Local, programată pentru data de 23 noiembrie 2022, de la ora 9.

Dezbaterile vor avea loc la Căminul Cultural din comuna Padina, județul Buzău, după următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

COMUNA PADINA

PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data

de 23.11.2022, ora 9:00, la Primaria com.  Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:

Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 23.11.2022, ora 9:00, la Primaria com.  Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

Proiect de Hotarare privind rectificarea a – V – a privind bugetul Com. Padina, jud. Buzău

pentru anul 2022, Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

Proiect de Hotarare privind închiderea contului de execuţie al  bugetului propriu al Com. Padina, jud. Buzău pe trimestrul  al –  III – lea al  anului  2022, pe cele două secțiuni

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3.  Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale pe anul 2023

Initiator – viceprimar Condruz Gheorghe –

 

Proiect de Hotarare pentru revocarea HCL nr. 30/2022 privind aprobarea asocierii in participatiune intre U.A.T. PADINA si S.C. LUMINA SOLAR INDIRA S.R.L. in vederea realizarii proiectelor:

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 1”,

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 2”

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 3”

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 4”

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 5”

“CONSTRUIRE PARC SOLAR AGROFOTOVOLTAIC PADINA 6”

Incadrate in categoria “infrastructura pentru producerea energiei electrice din surse

regenerabile”, proiecte de interes national si local

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

Proiect de hotarare pentru abrogarea pozitiei 3 din Anexa la HCL nr. 23/2021 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al com. Padina, jud. Buzau,

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

Proiect de Hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare precum si a cuantumului acestora pentru cele doua semestre ale anului scolar 2022 – 2023, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din com. Padina, jud. Buzau

Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU

Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4  Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.

Art. 5  Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum  si  celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PRIMAR,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Ec. Ionel Chiriță                                                                        cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen