Consiliul Local din Padina, convocat în ședință ordinară, pe 26 aprilie

Consiliul Local al comunei Padina județul Buzău, este convocat în şedinţa ordinară pe 26 aprilie, de la ora 9:00.

lDezbaterile vor avea loc a sediul Primariei Padina, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 26.04.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)
D I S P U N E :
Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 26.04.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de aprobare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si U.A.T. Padina, Jud. Buzau, avand ca obiect colaborarea in cadrul proiectului „Hub de servicii MMSS-SII MMSS” Cod MySmis 130963
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 4/25.01.2023 privind inregistrarea video – audio si transmiterea in direct a sedintelor Consiliului Local al Com. Padina, jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transformarii postului de executie Referent clasa III grad profesional asistent in functie publica de executie Referent clasa III grad profesional principal –Compartimentul Buget
Finante, Contabilitate, Arhiva, Resurse umane in cadrul Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Padina, jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.
PADINA: ………………………
Nr. ……..
PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al Com. Padina,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen