Consiliului Local din Padina, convocat în ședința ordinară, miercuri 26 ianuarie

Aleșii locali ai comunei Padina din județul Buzău sunt convocați să participe la şedinţa ordinară a Consiliului Local, programată pentru data de 26 ianuarie 2022.

Dezbaterile vor începe de la ora 9:00, la sediul Primariei Padina, județul Buzău, după următorul program:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR
– proiect –
DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău
Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,
Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din data de 26.01.2022, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotarare privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2022 –
2023 a retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei GHERGHEASA în Asociație
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
PADINA, JUD. BUZAU în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei MIHAILESTI în Asociație
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

4. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT
PADINA în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”să voteze aprobarea retragerii comunei CILIBIA din Asociație
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

5. Proiect de hotărâre privind completarea anexei HCL nr. 45/2021 privind planul
de achiziții publice pentru anul 2022, la nivelul com. Padina, județul Buzău
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PRIMAR, Ec. Ionel Chiriță

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Fratica Nicu