Consiliului Local din Padina, convocat în ședința ordinară, pe 25 ianuarie, de la ora 9

Consiliul Local al comunei Padina din județul Buzău, este convocat în şedinţa ordinară pe
data de 25 ianuarie 2023, de la ora 9:00.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primariei Padina, din județul Buzău, dulă următoarea ordine de zi:

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA PADINA
PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind convocarea Consiliului Local Padina în ședința ordinară din data
de 25.01.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

Primarul comunei Padina, judeţul Buzău,

Având în vedere:
Prevederile art. 133. al. (1), art. 134 și art. 196 al. (1), lit. b)

D I S P U N E :

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Padina jud. Buzău în şedinţa ordinară din
data de 25.01.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Padina, jud. Buzău

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

Aprobarea procesului – verbal al şedinţei anterioare
Proiecte de hotarari:

1. Proiect de hotărâre privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2023 – 2024 a
retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza com. Padina, Jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Padina – familia ocupațională ”Adminstrație”
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –

3 . Proiect de hotărâre privind privind
aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.) la nivelul UAT Padina, jud. Buzau
Initiator – Primar Ec. Ionel Chirita –
4. Proiect de hotărâre privind înregistrarea video-audio și transmiterea în direct a
ședințelor Consiliului Local al Comunei Padina, Județul Buzău

Initiator – consilier local USR Miu Gheorghe –

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii contractului de delegare a
gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale reziduale (menajere) si al celor similare in UAT Padina jud. Buzau si a tarifelor pentru activitatile de salubrizare
Initiator Primar Ec. Ionel Chirita

 

CERERI SI COMUNICĂRI ADRESATE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PADINA, JUD. BUZĂU
Art. 2. În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
Art. 3 În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4 Materialele se comunică consilierilor locali în sistem electronic (e-mail), se afișează pe site-ul autorității publice locale și în format word pe suport de hârtie.
Art. 5 Secretarul General al com. Padina, jud. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții prin intermediul compartimentului secretariat administrativ, care va comunica Institutiei Prefectului jud. Buzău, pe site-ul Primăriei, în Monitorul Oficial Local precum si celor interesaţi prevederile prezentei dispoziţii.

PADINA: 17.01.2023
Nr. ……..

 

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Ec. Ionel Chiriță cs. jr. Cerb Nicoleta – Carmen