Consilul Local din Țintești, convocat în ședință ordinară, pe 25 august

Consiliul Local al comunei Tintești este convocat în ședință ordinară pe 25 august, de la ora 11.

Dezbaterile vor avea loc la sediul Primăriei Țintești, cu următoarea ordine de zi:

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA TINTESTI

PRIMAR
Primarul comunei Tintesti
DISPOZITIA nr. 273
privind convocarea in sedinta ordinare
a Consiliului local Tintesti
Avand in vedere
administrative;

Prevederile art.133 alin. (1), lit.a), art.134, alin (3), lit.a), alin.(5) din O.U.G nr 57/2019, privind Codul
In temeiul art. 134 alin.1, lit. a) si alin.5, art.155 alin. (1) lit.c) si 196 alin 1 litera b) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Art.1 Se convoaca Consiliul local al comunei Tintesti in sedinta ordinara pentru luna August, ziua 25, a anului
2023 ora 11,00 la sediul primariei Tintesti.

Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de fundamentare si dezvoltare
ale bugetului local al comun ei Tintesti, la finele trimestrului II, anul 2023;
Initiator Primar Stoica Aurel

Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor cadru de
prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii scolari 2023-
2024, 2024-2025, 2025-2026 si 2026-2027;

Initiator – Consilier local Radu Manole

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetul local al comunei Tintesti, judeţul Buzău, pe luna
august 2023;

Initiator Primar – Stoica Aurel

(2) Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art.136 alin.8
din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrative.

Art.3 Proiectele de hotarari se regasesc pe pagina de internet a Primariei Comuna Tintesti www.tintesti.ro.
Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica prezenta dispozitie
autoritilor si persoanelor interesate.

Primar:
Stoica Aurel

Data: 17.08.2023
Contrasemneaza,
Pentru Secretar general,Petrescu Sandina