Dispoziție de convocare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în şedința de lucru extraordinară, din 26.04.2024

Primarul Municipiului Râmnicu Sarat, judetul Buzau

Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin.(1), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:

Art.1. (1) Se convoaca Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta extraordinara in data de 26.04.2024, ora 1100 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau.
(2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 26.04.2024 se va realiza cu participarea fizica a consilierilor locali.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 26.04.2024 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 26.04.2024 se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale https://primariermsarat.ro, respectiv prin afisare la avizierul Primariei Municipiului Rm.Sarat.
Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, in format electronic (CD), pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in convocatorul pus la dispozitie in acest sens sau le pot descarca de pe pagina de internet a unitatii administrativ -teritoriale https://primariermsarat.ro.
Art.4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.
Art.5. Secretarul general al municipiului Rm.Sarat va comunica prezenta dispozi(ie autorit((ilor (i persoanelor interesate in conformitate cu prevederile art.135, alin.(4), respectiv in conformitate cu prevederile art.243, alin.(1), lit.e) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar, Contrasemneaza pentru legalitate,
Cirjan Sorin-Valentin Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela

Nr. 358
Rm. Sarat 22.04.2024

 

Anexa la Dispozitia nr.358/22.04.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI