Proiect privind instalarea stațiilor de încărcare pentru vehiculele electrice, în dezbatere publică la Padina

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si cu modificarile aduse de OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 se aduce la cunoștința publică următorarele proiecte de hotarari:

Proiect de hotărâre Privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare pentru vehiculele electrice in cadrul proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului: în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan

Initiator – primar Ec. Chirita Ionel –
Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, „Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 „La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;
– cfr. OUG nr. 16/2022, in vigoare de la 02.03.2022 “Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat. (alineat modificat prin art. I din O.U.G. nr. 16/2022 , în vigoare de la 2 martie 2022)”

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, poate fi consultate:
–          pe site-ul Primăriei com. Padina www.primariapadina.ro
–          la sediul Primăriei com. Padina, str. Mare, nr. 91A
Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele supuse dezbaterii publice: 28.09..2022, ora 8:30
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:
–          prin email pe adresa: primariapadina@ymail.com
–          prin fax la nr. 0238/534173
–          depuse la registratura Primăriei com. Padina, str. Mare, nr. 91A

Nr. 35./23.09.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA PADINA

CONSILIUL LOCAL

proiect

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare pentru vehiculele electrice in cadrul proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului:

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan

 

Consiliul local al comunei Padina, jud. Buzau, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 28.09.2022

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al primarului UAT Comuna PADINA inregistrat sub nr. 10471/23.09.2022;
  • Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului UAT Comuna PADINA inregistrat sub nr. 10472/23.09.2022;

– avizul consultativ al comisiei de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, urbanism şi

amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, servicii de comerţ a Consiliului local Padina, înregistrat la nr. 10473/23.09.2022;

– HCL nr. 20/29.06.2022 privind aprobarea a proiectului “Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau”.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență

Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021);

Ordinul MDLPA 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare şi reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local;

Prevederile art. 7 alin. 6 și art. 10 alin. 6 din Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență:

Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, si al art. 139, alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 196 litera a), art.139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instalarea a 2 statii de incarcare pentru vehiculele electrice alocate suplimentar de catre Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice (MDLPA) catre UAT Padina, odata cu depunerea proiectului „Infiintare piste pentru biciclete in com. Padina, judetul Buzau”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, Investiția I.4: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare) la nivel local/metropolitan

Art.2. Se aproba punerea la dispozitie a terenurilor aferente celor 2 amplasamente pentru statii de reincarcare vehicule electrice, pentru realizarea proiectului prevazut la art. 1.

 

Art.3. Se aprobă cheltuielile eligibile pentru instalarea celor 2 statii electrice, respectiv 50.0000 Euro, echivalentul a 246.135 RON și suportarea de la bugetul local/alte surse atrase a tuturor cheltuielilor neeligibile legate de instalarea celor 2 statii electrice, achizitionate centralizat de Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice (MDLPA).

Art.4. Se aprobă reprezentarea Comunei PADINA în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de către Primarul Comunei D- nul Chirita Ionel

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • Primarului Comunei PADINA ;
  • Instituției Prefectului – Județului BUZAU;
  • Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei PADINA
  • Opiniei publice, prin afișare.

 

                              Iniţiator,                                                                   Avizat pentru legalitate,

Primar,   

                            Chiriţă Ionel                                      

Sectretar General,                                                                                                cs. Jr.  Cerb Nicoleta – Carmen