Consilierii Locali din Țintești, convocați în ședință ordinară, vineri 27 mai de la ora 11

Consilierii Locali din Țintești sunt invitați să participe la o ședință a Consilului Local, programată pentru vineri de la ora 11.

Dezbaterile vor avea loc la sediul primăriei Țintești după cum urmează:

D I S P O Z I T I A nr. 202 privind convocarea in sedinta ordinare
a Consiliului local Tintesti

Primarul comunei Tintesti

Avand in vedere
Prevederile art.133 alin.(1), lit.a), art.134, alin (3), lit.a), alin.(5) din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrative;
In temeiul art. 134 alin.1, lit. a) si alin.5, art.155 alin.(1) lit.c) si 196 alin 1 litera  b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

Art.1 Se convoaca Consiliul local al comunei Tintesti in sedinta ordinara pentru luna Mai , ziua 27, a anului 2022 ora 11,00 la sediul primariei Tintesti.

Art. 2 (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei este urmatorul:
Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.34/08.10.2021
Initiator Primar — Stoica Aurel

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.35/08.10.2021
Initiator Primar — Stoica Aurel

– Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca in Asociatie.
Initiator Primar — Stoica Aurel

– Proiect de hotarare privindindexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2023 la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau.
Initiator Primar — Stoica Aurel

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.44/26.11.2021
Initiator Primar — Stoica Aurel

Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.55/20.12.2021
Initiator Primar — Stoica Aurel

(2) Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art.136 alin.8 din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrative.

Art.3 Proiectele de hotarari se regasesc pe pagina de internet a Primariei Comuna Tintesti www.tintesti.ro.

Art.4. Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va comunica prezenta dispozitie autoritilor si persoanelor interesate.

Primar:
Stoica Aurel

Contrasemneaza

Pentru Secretar general,Petrescu Sandina